Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.

Käyttöehdot

1. Sähköinen asiointi Älypää-palvelussa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan Älypää-sivuston toimintaan (jäljempänä Palvelu). Älypää-sivustolla voidaan pelata erilaisia pelejä suoraan www-selaimella ja keskustella toisten pelaajien kanssa mm. pelien yhteydessä tai erillisellä keskustelufoorumilla. Näissä ehdoissa on määritelty Palvelun ja Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä Palvelun tarjoaja) oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun tarjoajalla on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun yhteydessä tai muulla soveltuvalla tavalla. Päivitetyt tai muutetut ehdot julkaistaan Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Palvelua.

Mikäli palvelun käyttäjä on alle 13-vuotias, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden käyttöehtojen, mahdollisten muiden Palveluun liittyvien sääntöjen ja ohjeiden sekä rekisteriselosteen sisällöstä.

2. Kohdemaa

Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville Pelaajille. Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, sovelletaan Palveluun Suomen lakia.

3. Rekisteröityminen

Käyttäjä voi rekisteröityä Käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymiskaavakkeen. Rekisteröityminen on ilmaista.

Alle 13-vuotiailla tulee olla huoltajan lupa Palveluun rekisteröitymiseksi.

Rekisteröityessään Käyttäjä antaa nimimerkin, jota hän käyttää aina käyttäessään Palvelua rekisteröityneenä. Nimimerkki ei saa olla loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen tai muutoin sopimaton. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton nimimerkki tai pyytää nimimerkin haltijaa muuttamaan nimimerkin tai olla hyväksymättä rekisteröintiä tai peruuttaa se.

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä antaa Palvelun tarjoajalle oikeuden julkaista käyttäjän nimimerkin sekä muita Käyttäjän Palveluun lähettämiä viestejä, kuvia ja muita tietoja Palvelun yhteydessä tai muissa yhteyksissä kohdan 6 mukaisesti.

Rekisteröitymällä Käyttäjä saa oikeuden käyttää kaikkia Palvelun osia lukuunottamatta niitä osia, jotka edellyttävät erillistä maksua.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa haluamallaan tavalla rekisteröityneenä tarjottavan Palvelun laajuutta ja siirtää osia Palvelusta käytettäväksi ainoastaan käytettäväksi ilman rekisteröitymistä tai käytettäväksi erillisellä maksulla. Käyttäjällä ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta vaatia Palvelun tarjoajaa siirtämään osia Palvelusta käytettäväksi rekisteröityneenä taikka korvaamaan muutoksesta aiheutunutta haittaa tai kulua. Kulloinkin voimassa olevat maksut ovat nähtävissä Älypää-sivun yhteydessä olevasta hinnastosta.

4. Palvelun käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat Palvelun käyttöä.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun vastaanottoon käyttämiensä omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa Palvelulle, verkolle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai Palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita Palvelua kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Palvelussa ei saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Palvelun tarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, ettei Palvelulle, Palvelun tarjoajalle, yhteistyötahoille, muille pelaajille tai muille osapuolille aiheudu haittaa Käyttäjän toimista.

Palvelun tarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa pelaajien Palveluun toimittamista viesteistä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli se katsoo, että viestit ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden pelaajien yksityisyyttä, suojattuja oikeuksia tai mikäli viestissä on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai viestit ovat pelipalveluun liittymättömiä tai rikkovat muutoin Palvelun sääntöjä tai määräyksiä.

Mikäli Palvelun tarjoaja katsoo, että Käyttäjän toiminta jatkuvasti häiritsee muita pelaajia tai Palvelua, on Palvelun tarjoajalla oikeus estää Käyttäjää pääsemästä Palveluun.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja, netikettiä taikka lainsäädäntöä, käyttäytyy häiritsevästi tai muutoin sopimattomasti muita Pelaajia kohtaan taikka muulla tavalla loukkaa Palvelun tarjoajan, muiden Pelaajien taikka kolmannen osapuolen etuja, on Palvelun tarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen. Tällaisessa tapauksessa Palvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa jo mahdollisesti maksettua maksua eikä suorittaa muitakaan peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia taikka vahinkoja.

5. Palvelun ja Palveluun liittyvien sisältöjen ja ohjelmiston käyttölupa

Palvelun tarjoaja myöntää Käyttjäjälle rajoitetun oikeuden käyttää pelien pelaamiseen ja Palvelun käyttöön tarvittavia tarjoamiaan ohjelmia ja sisältöjä Palvelun käytön edellyttämällä tavalla. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa pelin lataamisesta omalle päätelaitteelle aiheutuneista vahingoista tai ladatun materiaalin soveltuvuudesta Käyttäjän tietojärjestelmälle tai päätelaitteelle.

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, saattaa yleisön saataviin, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyödyntää Palvelussa tai sen sisältämissä ohjelmissa esiintyviä tietoja tai ominaisuuksia. Kaikki Palvelun tuottamiseen ja sen sisältöön sekä ohjelmiin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta Palvelussa esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

Älypää-peleihin tai muihin Palvelun toimintoihin liittyvien ohjelmien tekeminen ja levittäminen sekä käyttäminen ilman Palvelun tarjoajan erillistä lupaa on kielletty.

6. Palveluun lähetetty materiaali ja yhteisöt

Käyttäjä myöntää Palvelun tarjoajalle korvauksetta oikeuden käyttää ja julkaista muunneltuna tai alkuperäisessä muodossa Käyttäjän Palveluun lähettämää tai välittämää tai Palvelussa luomaa aineistoa (kuten tekstiä, kuvia, hahmoa tai muuta ominaisuutta tai aineistoa) Palvelussa sekä Palvelun tarjoajan muussa tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa. Käyttäjä ei voi esittää Palvelun tarjoajalle taloudellisia tai muitakaan vaatimuksia luomansa aineiston käyttämisestä taikka hyödyntämisestä.

Kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen aineiston lähettäminen Palveluun on kielletty. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluun, eikä aineiston saattaminen yleisön saataville tämän Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja.

Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palvelun tarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun tarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Palvelun yhteydessä perustettavien yhteisöjen tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia, eikä yhteisön kautta tai sen avulla saa välittää Palvelun käyttäjille tai muutoin yleisölle tekijänoikeuksia tai muita suojattua oikeuksia loukkaavaa tai lain tai hyvän tavan vastaista (kuten väkivaltaista, rasistista tai pornografista) aineistoa.

7. Palkinnot ja niiden verotus

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa erilaisia Palvelun tarjoajan tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Palvelun tarjoaja tai pelin yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa Palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Käyttäjän tulee ilmoittaa se verottajalle. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten Palvelun yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

8. Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai Käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

Palvelun tarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy Palveluun silloin, kun on syytä olettaa että Käyttäjä toimii lain tai näiden käyttöehtojen vastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden pelaajien tai Palvelun tarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden pelaajien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

9. Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelu- tai muista Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.

Palvelun tarjoaja ei ole myöskään vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin arvontoihin tai kilpailuihin.

Jos Palveluun tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, Palvelun tarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

10. Vastuunrajoitukset

Palvelun tarjoaja ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa, eikä Palvelun kautta saatavien sisältöjen (kuten kysymysten) toimivuutta ikuisesti. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä ohjelmallisista tai ohjelman sisältöön liittyvistä virheistä.

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytössä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelun tarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu enintään Käyttäjän vahingon ajalta suorittaman palvelumaksun määrään.

Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden pelaajien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeuteen kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa maksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että Käyttäjä matkapuhelimen näppäin- tai muun käyttövirheen vuoksi suorittaa maksun useampaan kertaan.

Palvelun tarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palvelun tarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

Mikäli Palvelun tarjoaja lopettaa kokonaan tietyn Palvelun tai sen osan tarjoamisen sen jo maksaneelle asiakkaalle (pl. tilanteet, joissa käyttöoikeuden lakkaaminen johtuu käyttäjän itse tekemästä ohjelmistopäivityksestä tai vastaavasta muutoksesta), sitoutuu Palvelun tarjoaja palauttamaan Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjälle määrän, joka vastaa Käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuun Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että Käyttäjä ilmoittaa Palvelun tarjoajalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

11. Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.

12. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten tietojen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen ohella Palvelun tarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita. Katso lisätietoja tietosuojalausekkeesta ja rekisteriselosteesta.

Käyttäjän tulee antaa Palvelun tarjoajalle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Käyttäjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa tietojen muutoksista Palvelun tarjoajalle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tunnistamiseen kirjautumisessa tai salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Palvelun tarjoaja kerää ja rekisteröi tietoja rekisteröityneistä käyttäjistä Palvelun tarjoajan käyttäjärekisteriin. Rekisterinpitäjä on Sanoma Media Finland Oy. Käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus ilmenee rekisteriselosteesta. Palvelun tarjoaja ei luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille.

Palvelun tarjoaja voi käyttää Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä annettuja yhteystietoja Palveluun liittyvään tiedottamiseen (mm. ilmoittaa tilauksen päättymisestä tai palvelun muutoksista), ellei käyttäjä ole tätä nimenomaisesti kieltänyt.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palvelun tarjoajan käyttäjärekisterissä olevat käyttäjää itseään koskevat tiedot tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ohjeet kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat rekisteriselosteessa.

13. Evästeet

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies") tai käyttää muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää Palvelun kävijämäärien seurannassa sekä Palvelun yhteydessä esiintyvän mainonnan suuntaamiseksi palvelun tarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden ja paikallisen varaston käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli näiden käyttöä, mutta tämä saattaa aiheuttaa Palvelun toimimattomuden.

Lisätietoja evästeiden käytöstä voit lukea tietosuojalausekkeesta.

14. Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Asiakas voi lisäksi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

15. Palvelun tarjoajan yhteystiedot

Palvelun tarjoajan yhteystiedot ovat:

Sanoma Media Finland Oy
Y-tunnus 1515901-4
Töölönlahdenkatu 2, PL41, 00089 Sanoma

Palvelun tarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

16. Muuta

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelujen ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun tarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä. Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Palvelun tarjoajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä sopimuksen ehtoja.

Tietosuojalauseke

1. Yleistä

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä ja pyrimme tallentamaan käyttäjistämme vain palvelun käyttöön oleellisesti liittyviä tietoja. Älypäähän rekisteröineet käyttäjät voivat muuttaa tai ladata itselleen palveluun tallennetut tiedot Asetuksesi-sivun kautta.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Näitä tietoja käytämme pääsääntöisesti palvelun kehittämiseen ja toimittamiseen, asiakaspalveluun ja markkinointiin.

Rekisteripitäjän yhteystiedot löydät Rekisteriselosteesta.

Emme jää käyttäjiemme tietoja kolmansille osapuolille ilman pätevää syytä tai viranomaisen pyyntöä.

Älypää palvelun tarjoaa Sanoma Media Finland Oy, jonka tietosuojaan voit tutustua osoitteessa https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/.

2. Mitä tietoja kerätään?

Älypäähän rekisteröityneestä käyttäjistä tallennetaan rekisteröinnin yhteydessä vain palvelun käyttöön oleellisesti liittyvät tiedot. Näitä ovat:

 • Nimimerkki
 • Sähköposti
 • Salasana
 • Vapaavalintainen lupa Älypään omien tiedotteiden vastaanottamiseksi
 • Tieto onko käyttäjä yli 13-vuotias tai huoltajan suostumus palvelun käyttöön

Käyttäjä voi vapaaehtoisesti lisätä Älypäähän mm oman kotipaikkakuntansa, syntymävuoden tai omalla pelaajakortilla tai muualla Älypäässä näkyviä kuvia. Nämä kuvat tarkastetaan Älypään ylläpidon toimesta ennen kuin ne tulevat näkyviin muille käyttäjille.

Kirjautuessaan Älypäähän käyttäjätietoihin tallennetaan käytössä oleva IP-osoite. Tätä tietoa käytetään tunnistusta varten, mutta sitä tarkastella ilman pätevää syytä Älypään ylläpidon toimesta. Pääsääntöinen käyttötarkoitus on helpottaa mahdollisten ongelmien selvittämistä asiakaspalvelu- tai ongelmatilanteissa. IP-osoitetieto tyhjennetään, kun käyttäjä kirjautuu ulos Älypäästä.

Facebook-kirjautumisessa haemme Facebookilta tarvittavat tunnistetiedot, jotta voimme yhdistää Facebook-tilin rekisteröityyn Älypää nimimerkkiin. Pyydämme myös Facebook-tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta, jotta yhdistys voidaan tehdä sähköpostiosoitteen perusteella.

Hyödynnämme Älypäässä Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Finnish Internet Audience Measurement (FIAM) kerää tietoa Älypää palvelusta suomalaisten internetsivustojen kävijämäärien seuraamiseksi. FIAM käyttää mittauksessa AudienceProject ApS–yrityksen palveluita. Lisätietoa AudienceProjectin tietosuojakäytännöistä.

Joissain Palvelun peleissä pelaajan tulee rekisteröityä kolmannen osapuolen sivustolle tai peliin pelatakseen kyseistä peliä tai pelejä. Näissä tapauksissa sinun tulee tutustua kyseisen pelin omiin tietosuojaohjeistuksiin.

3. Miten tietoja voi muokata, ladata tai poistaa?

Älypäähän rekisteröityneet käyttäjät voivat muokata, ladata tai poistaa tallennettuja tietoja Asetuksesi-sivulta. Älypäähän tallennetut ja palvelun käytöstä tallentuneet tiedot on tarkemmin määritelty lataustoiminnon yhteydessä.

Tallennettujen käyttäjätietojen poistaminen onnistuu myös Asetuksesi-sivulta. Tällöin Älypäästä poistetaan kaikki rekisteröityyn nimimerkkiin liitetyt tiedot.

Koska Älypään käyttäjätiedot liittyvät tiiviisti peleihin ja pelaamiseen, sekä ansaittuihin pisteisiin, tähtiin ja pelien TOP-listoihin, Älypään käyttäjää voidaan verrata pelitallennukseen. Tämän vuoksi käyttäjien tietoja ei automaattisesti tuhota tietyn ajan kuluessa, vaan kaikki käyttäjien poistot tapahtuvat käyttäjän omasta toiveesta.

4. Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki Älypäähän tallennetut tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Älypäähän tallennetut tiedot sijaitsevat Amazon Web Services –palvelussa. Tallennetut tiedot ja varmuuskopiot ovat AES-256 salattuja. Sivuston varmuuskopioita säilytetään aina vuoden ajan. Poistetut käyttäjät eivät palaudu takaisin sivustolle jos varmuuskopioita joudutaan palauttamaan. Lisätietoa Amazon Web Servicesin käytännöistä ja suojauksesta.

5. Kenellä on pääsy tietoihin

Käyttäjätietoihin on tarvittaessa pääsy sivuston ylläpidolla. Kaikki ylläpitäjät käyttävät yksilöityjä tunnuksia ja kaikki ylläpitäjät ovat Sanoma Media Finland Oy:n työntekijöitä tai yrityksen palkkaamia konsultteja, joihin pätevät työsuhteen tai toimeksiannon määrittämät säännöt sekä salassapitovelvollisuus. Kaikki työntekijät koulutetaan sivuston käyttöön ja heille kerrotaan tietojen käsittelyn vastuista. Ylläpitäjillä pitää aina olla pätevä syy tarkastella tai käsitellä tarvittavaa tietoa ja useimmissa tapauksissa tietoja tarvitsevat selvittelyt ovat käyttäjästä lähtöisiä.

Käyttäjän tiedot ovat ylläpidon saatavilla suojattuina, mutta selkeästi luettavissa. Käyttäjien tietoja ei anonymisoida tai pseudonymisoida esimerkiksi ID-numerolla. Koska käyttäjän tiedoissa on hyvin vähän henkilökohtaista dataa ja selkeälukuisuus helpottaa ylläpidon työtä, tällaista varotoimenpidettä ei olla otettu käyttöön.

6. Evästeiden käyttö

Älypää käyttää evästeitä ("cookies") ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa ("local storage"). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Selaimen paikallista varastoa käytetään tietojen tallentamiseen käyttäjän selaimessa sivustokohtaisesti. Näitä tekniikoita käytetään Älypäässä käyttäjän kirjautumisen tunnistamiseen, viimeksi pelattujen pelien listauksen tekoon ja joidenkin peliemme tietojen tallennukseen. Lisäksi niitä käytetään personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Voit lukea lisää asiasta Sanoman evästekäytännöistä.

7. Mitä sinun tulee tietää omista tiedoistasi

Älypää ei säilytä mitään yksilöiviä tietoja ilman käyttäjän suostumusta. Älypää säilyttää vain minimaalisen tarvittavan määrän tunnistustietoja käyttäjistä. Käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ei koskaan anneta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.

Tietomurrot ovat melko harvinaisia ja Älypää on pyrkinyt luomaan turvallisen alustan ja paikkailee tietoturva-aukkoja aina heti tarvittaessa. Jos kuitenkin Älypään tiedot joutuvat murron kohteeksi, niin sinun tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Jos et ole rekisteröitynyt Älypään käyttäjäksi mitään henkilökohtaisia tietoja ei päädy mahdollisen tietomurron seurauksena vääriin käsiin.
 • Kaikki käyttäjätiedot ovat salattuja, jolloin esimerkiksi tietyn käyttäjän salasanan paljastuminen on aikaa vievän työn takana ja ei onnistu ilman erikoisosaamista. Suosittelemme kuitenkin että vaihdat salasanasi välittömästi sekä Älypäähän, että kaikilta muilta sivustoilta, joilla kyseinen salasana on käytössä. Yleisesti emme suosittele käyttämään samaa salasanaa monella eri sivustolla.
 • IP-osoite on hyökkääjän saatavilla jos tietomurto tapahtuu. IP-osoite näkyy kuitenkin myös yleisesti internetissä monille sivustoille ja palveluille. IP-osoitteen voi piilottaa käyttämällä esimerkiksi VPN-palvelua. IP-osoitteen yhdistämiseen tiettyyn henkilöön vaatii yleensä tiedon operaattorilta ja hyökkääjän on vaikea tai miltei mahdoton saada yhdistettyä tietty IP-osoite tiettyyn henkilöön.
 • Muut tiedot, joita Älypäässä kerätään eivät ole yksilöiviä tiettyyn henkilöön viittaavia tietoja. Kuitenkin esimerkiksi rekisteröitymiseen käytetty sähköpostiosoite saattaa sisältää käyttäjän etunimen ja sukunimen. Saat halutessasi vaihdettua sähköpostiosoitteen Asetuksesi-sivulta.
 • Jos hyökkääjät poistavat tai muokkaavat tietoja, niin tiedot saadaan palautettua varmuuskopiosta takaisin hyökkäystä edeltäneeseen tilaan.

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Älypään ylläpitoon palautelomakkeen kautta.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sanoma Media Finland Oy / Älypää
Y-tunnus 1515901-4
Postiosoite: Töölönlahdenkatu 2, PL41 00089 Sanoma

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mikko Lukkari
Postiosoite: Töölönlahdenkatu 2, PL41 00089 Sanoma
Sähköposti: mikko@alypaa.fi

3. Rekisterin nimi

Sanoma Media Finland Oy:n / Älypään asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Älypää tiedottaa

Lue lisää tiedotteita